Uncategorized

Home>Uncategorized
28 12, 2020

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรและการเข้าพื้นที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

2020-12-28T11:16:26+07:00ธันวาคม 28th, 2020|

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรและการเข้าพื้นที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  

21 03, 2020

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับภาคการศึกษาที่ 3 (ระบบตรีภาค) และภาคฤดูร้อน (ระบบทวิภาค) ปีการศึกษา 2562”

2020-03-25T18:16:18+07:00มีนาคม 21st, 2020|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับภาคการศึกษาที่ 3 (ระบบตรีภาค) และภาคฤดูร้อน (ระบบทวิภาค) ปีการศึกษา 2562” ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จำนวน 3 ฉบับ ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับภาคการศึกษาที่ 3 (ระบบตรีภาค) และภาคฤดูร้อน (ระบบทวิภาค) ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในภาวะที่โรค COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งอาจใช้วิธีการสอนสด (Real-time) หรือสอนโดยบันทึกไฟล์ภาพหรือเสียงไว้ล่วงหน้าก็ได้ ข้อ 2 ให้ผู้สอนวัดและประเมินผลด้วยวิธีการอย่างอื่นแทนการสอบในห้องสอบหรือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการอย่างอื่นตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) [...]

28 02, 2020

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ)  เปิดรับสมัครแขนงวิชาคณิตศาสตร์การประกันชีวิต  และแขนงวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563

2020-02-28T10:15:18+07:00กุมภาพันธ์ 28th, 2020|

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ)  เปิดรับสมัครแขนงวิชาคณิตศาสตร์การประกันชีวิต  และแขนงวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563  กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2563  ที่ภาควิชาสถิติ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์    โทร 02-2185651 ใบสมัครประกันภัยภาคนอกเวลาราชการ_2563_รุ่นที่11 รายละเอียดแนบท้าย หนังสือรับรอง_ภาคนอกเวลาราชการ

14 08, 2019

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2019-08-14T13:36:51+07:00สิงหาคม 14th, 2019|

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

15 07, 2019

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัด โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ”

2019-07-15T11:42:05+07:00กรกฎาคม 15th, 2019|

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัด โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ” **************************************************** วันจันทร์ที่ 11 - วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. - 16.45 น. ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ **************************************************** สามารถเลือกสมัครเข้าอบรมแต่ละวันได้ แนะนำ ทั้ง 3 วัน (11+12+13) สำหรับ ผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ด้านบัญชี และ สองวันหลัง (12+13) สำหรับ นักบัญชี **************************************************** สมัครอบรม.. https://forms.gle/yQ1heeiuwuMnfgUWA ใบสมัคร โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ” รับจำนวนจำกัด! ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย E-mail : acctraining@cbs.chula.ac.th Tel. 02-218-5798-9, 02-218-5740-2 Facebook [...]

11 07, 2019

ประกาศรายชื่อนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

2019-07-11T10:16:56+07:00กรกฎาคม 11th, 2019|

ประกาศรายชื่อนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

10 06, 2019

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลาราชการ) ปีการศึกษา 2562หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ Master of Science in IT in Business Program (Executive Program)

2019-06-10T10:53:40+07:00มิถุนายน 10th, 2019|

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ Master of Science in IT in Business Program (Executive Program) เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลาราชการ) ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562 รับสมัครผ่านทาง : http://it.cbs.chula.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook : it.acc.chula หรือ โทร.0 2218 5715-6

7 06, 2019

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อแผงวงจรประมวลผลสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย(Interface Card Supervisor Engine) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-06-07T09:57:42+07:00มิถุนายน 7th, 2019|

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อแผงวงจรประมวลผลสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย  (Interface Card Supervisor Engine) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ รายละเอียด  

31 05, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประกันภัย (ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

2019-05-31T15:20:05+07:00พฤษภาคม 31st, 2019|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประกันภัย (ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

31 05, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย(ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2562

2019-05-31T15:09:18+07:00พฤษภาคม 31st, 2019|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย(ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2562 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

Go to Top