ที่อยู่

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารไชยยศสมบัติ 2 ถนนพญาไท วังใหม่

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2218-5758

Email: deanoffice@cbs.chula.ac.th