ภาควิชาการบัญชีมีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ปัจจุบันได้มี หลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาบัณฑิต เพื่อสร้าง นิสิตให้เป็นนักบัญชีที่รอบรู้ด้านวิชาการบัญชีและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปริญญามหาบัณฑิต เพื่อสร้างนิสิตเป็นนักบัญชีที่สามารถก้าวไปสู่ผู้บริหารระดับ สูง และระดับปริญญาเอกหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการ บัญชี)(Ph.D. Program in Accountancy) และเปิดหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) (Master of Arts Program in Accountancy) ขึ้นใหม่ แยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต เพื่อรองรับโครงสร้าง ของหลักสูตรแบบต่อเนื่อง หลักสูตรดังกล่าวสะท้อนลักษณะของหลักสูตรที่เน้น ศาสตร์บริสุทธิ์ โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์สาขาวิชาการบัญชี เพื่อ สร้างบุคลากรที่มีความรู้ลึกด้านทฤษฎีและหลักการทางการบัญชี และมีความ สามารถในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการทำวิจัยขั้นสูงที่มีคุณภาพและ มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางสาขาวิชาการบัญชีและทุก หลักสูตรมุ่งเน้นทางด้านจรรยาบรรณเป็นสำคัญ

 

Websit : ภาควิชาการบัญชี