1. ผลิตบัณฑิตทางด้านสาขาการธนาคารและการเงินให้เพียงพอกับ ความต้องการของตลาดการเงินในปัจจุบัน

2. บริการสังคมทางด้านวิชาการให้แก่หน่วยงานรัฐ และเอกชนในการ พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อก้าวหน้าทางด้านตลาดเงินและตลาดทุน

3. ส่งเสริมให้คณาจารย์ในภาควิชาฯ ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็น ที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

 

Website : ภาควิชาการธนาคารและการเงิน