ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของ หลักสูตรการเรียนการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการ การให้บริการทางวิชาการ แก่สังคม โดยภาควิชาพาณิชยศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่าง ประเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการจัดการ สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจ และรับผิดชอบสอนโดยตรงในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) นอกจากนี้ ยัง ร่วมรับผิดชอบสอนในหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับ ปริญญาเอก ที่สังกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและหลักสูตรอื่นที่สังกัด หน่วยงานต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Website : ภาควิชาพาณิชยศาสตร์