ภาควิชาการตลาด มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นิสิตมีความรู้ด้านการตลาดอย่างครบถ้วน ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ดังนั้นนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว ยังได้สนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสสัมผัสโลกธุรกิจจริงโดยได้มีการนำนิสิตเข้าเยี่ยมชมธุรกิจจริง ในหลากหลายวิชา มีการเชิญอาจารย์พิเศษและวิทยากรซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จในแวดวงการตลาดมาบรรยายให้นิสิตได้ฟัง ตลอดจนการส่งนิสิตเข้าฝึกงานด้าน การตลาดในองค์กรต่างๆ นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้นิสิตทุกคนเข้าประกวดแข่งขันทางการตลาดต่างๆ ซึ่งนิสิตของภาควิชาฯ
ได้รับรางวัลจากเวทีการแข่งขันเหล่านี้และทำชื่อเสียงให้แก่ภาค วิชาฯและคณะฯ มาโดยตลอด ในการพัฒนานิสิตนั้น ภาควิชาฯได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นิสิต
เป็นผู้มีคุณธรรมโดยได้จัดกิจกรรมให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ บ้านนนทภูมิ อีกด้วย อีกภารกิจที่สำคัญของภาควิชาฯ คือการผลิตผลงานทาวิชาการ
ซึ่งคณาจารย์ของภาควิชาฯ ก็ได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
สำหรับภารกิจด้านการให้บริการวิชาการนั้น ภาควิชาฯได้มีการจัดโครงการให้บริการทางวิชาการทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 200 คน
นอกจากนี้ยังมีการให้บริการวิชาการที่ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอีก 1 ครั้ง มีผู้เข้าฟังทั้งสิ้นมากกว่า 50 คน

 

Website : ภาควิชาการตลาด