ภาคสถิติมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาการประกันภัย และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ธุรกิจ นอกจากนี้ภายใต้ภาควิชาสถิติ ยังประกอบไปด้วย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัย ทางสถิติ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการ ทางวิชาการสำหรับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และหน่วยงาน เอกชนฯ

 

Website : ภาควิชาสถิติ

 

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีชาตะกาล

รายละเอียด Click