งานวิจัยระดับโลก หนึ่งใน 100 ความภูมิใจ CBS (in thai)

>งานวิจัยระดับโลก หนึ่งใน 100 ความภูมิใจ CBS (in thai)

ผลงานวิจัยเรื่อง ความสำคัญของความไว้วางใจในตลาดการค้าบนโลกออนไลน์ ของ ผศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี เป็นส่วนสำคัญหนึ่งของ 100 ความภูมิใจ ของ Chulalongkorn Business School ในปีที่ผ่านมา

http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/11617

2016-04-27T15:29:13+07:00 April 1st, 2016|