Daily Archives: April 26, 2017

26 04, 2017

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประกันภัย ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 (in Thai)

2017-04-26T14:19:27+07:00 April 26th, 2017|

หลักสูตร วท.ม.การประกันภัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2560 ที่สำนักงานภาควิชาสถิติ ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ *** สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครสอบเข้าภาคปกติ (ในเวลาราชการ) สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ www.grad@chula.ac.th **** Link Download รายละเอียดแนบท้าย_ประกันภัย2560(INS_EXEC) หนังสือรับรอง_ภาคนอกเวลาราชการ ใบสมัครประกันภัยภาคนอกเวลาราชการ_2560_รุ่นที่8