Monthly Archives: May 2018

29 05, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและวันที่สอบนักเรียนทุนพัฒนาวิชาการ (in Thai)

2018-05-29T00:08:00+07:00 May 29th, 2018|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและวันที่สอบนักเรียนทุนพัฒนาวิชาการของคณะ Download

28 05, 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 26) ประจำปีการศึกษา 2561 (in Thai)

2018-05-28T00:32:56+07:00 May 28th, 2018|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 26) ประจำปีการศึกษา 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์/ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบการชำระเงิน และการเรียนปรับพื้นฐาน ดูรายละเอียดตามตารางกิจกรรม (เอกสารแนบ 2) ชั้นตอนการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์/ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เอกสารแนบ 3 และเอกสารแนบ 4) และขอให้ผู้ผ่านคัดเลือกฯ กรอกข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบรุ่นตามลิงก์ที่แนบมา (เอกสารแนบ 5) และทำการลงทะเบียนเรียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่/ทุกขั้นตอน (ตามเอกสารแนบ 6) ผ่านเว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th/ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ห้อง 207 ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. เสาร์ เวลา 8.00–16.00 น. โทร. 02 218 5740, 02 218 5741 และ 02 218 5742 [...]

25 05, 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561 (in Thai)

2018-05-28T00:25:56+07:00 May 25th, 2018|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561 Download

24 05, 2018

หนังสือรับรองสายการเรียน : การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (In Thai)

2018-05-30T14:24:45+07:00 May 24th, 2018|

หนังสือรับรองสายการเรียน การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) (เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต) (เลขเรียงลำดับ 0068 – 0071 รหัสคณะ/สาขา 00126002003, 00126002203, 00126012003 และ 00126012203)   ดาวน์โหลดหนังสือรับรองสายการเรียน หนังสือรับรองสายการเรียน (Word) หนังสือรับรองสายการเรียน (PDF)

21 05, 2018

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (in Thai)

2018-05-21T21:35:30+07:00 May 21st, 2018|

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561" รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศทุนป.โทภาคต้น ปีการศึกษา2561 Download ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา(ป.โท) Download

17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร “Machine Learning Algorithm with R” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ : 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (in Thai)

2018-05-17T23:37:41+07:00 May 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร “Machine Learning Algorithm with R” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ : 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม Download

17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร “ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม EXCEL” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ : 1 – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (in Thai)

2018-05-17T23:32:44+07:00 May 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร “ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม EXCEL” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ : 1 – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม Download

17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ด้วยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 21 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (in Thai)

2018-05-17T23:29:17+07:00 May 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ด้วยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 21 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม Download

17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 21 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (in Thai)

2018-05-17T23:21:36+07:00 May 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 21 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) รายละเอียดเพิ่มเติม Download

17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร“การวิเคราะห์การถดถอยโดยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 28 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (in Thai)

2018-05-17T23:22:26+07:00 May 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร“การวิเคราะห์การถดถอยโดยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 28 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม Download