Daily Archives: October 12, 2018

12 10, 2018

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารและคนสวน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (in Thai)

2018-10-12T20:27:03+07:00 October 12th, 2018|

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารและคนสวน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (Download) เอกสารประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (Download)