Monthly Archives: April 2019

>>April
20 04, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบบแสงการแสดงละคร BBA จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-20T09:12:57+07:00 April 20th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบบแสงการแสดงละคร BBA จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ

17 04, 2019

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานภาควิชาการบัญชี ชั้น2 อาคารไชยยศฯ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-04-17T09:50:43+07:00 April 17th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานภาควิชาการบัญชี ชั้น2 อาคารไชยยศฯ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานภาควิชาการบัญชี เอกสารแนบ

1 04, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-01T15:41:26+07:00 April 1st, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็นพีเอ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด เอกสารแนบ

1 04, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์โคมไฟเวทีปรับทิศทางได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-01T15:35:43+07:00 April 1st, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์โคมไฟเวทีปรับทิศทางได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็นพีเอ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด รายละเอียด

1 04, 2019

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-01T15:29:18+07:00 April 1st, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็นพีเอ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด เอกสารแนบ

1 04, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าพาหนะรถบัสโดยสาร ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน

2019-04-01T15:17:59+07:00 April 1st, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าพาหนะรถบัสโดยสาร ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าพาหนะรถบัสโดยสายขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน