Daily Archives: April 1, 2019

1 04, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-01T15:41:26+07:00 April 1st, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็นพีเอ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด เอกสารแนบ

1 04, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์โคมไฟเวทีปรับทิศทางได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-01T15:35:43+07:00 April 1st, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์โคมไฟเวทีปรับทิศทางได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็นพีเอ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด รายละเอียด

1 04, 2019

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-01T15:29:18+07:00 April 1st, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็นพีเอ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด เอกสารแนบ

1 04, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าพาหนะรถบัสโดยสาร ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน

2019-04-01T15:17:59+07:00 April 1st, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าพาหนะรถบัสโดยสาร ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าพาหนะรถบัสโดยสายขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน