Daily Archives: April 17, 2019

17 04, 2019

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานภาควิชาการบัญชี ชั้น2 อาคารไชยยศฯ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-04-17T09:50:43+07:00 April 17th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานภาควิชาการบัญชี ชั้น2 อาคารไชยยศฯ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานภาควิชาการบัญชี เอกสารแนบ