เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลาราชการ) ปีการศึกษา 2562หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ Master of Science in IT in Business Program (Executive Program)

>เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลาราชการ) ปีการศึกษา 2562หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ Master of Science in IT in Business Program (Executive Program)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

Master of Science in IT in Business Program (Executive Program)

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลาราชการ) ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562

รับสมัครผ่านทาง : http://it.cbs.chula.ac.th

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook : it.acc.chula หรือ โทร.0 2218 5715-6

2019-06-10T10:55:25+07:00 June 10th, 2019|