Daily Archives: August 9, 2019

9 08, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 307 , 309 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (in Thai)

2019-08-09T13:02:01+07:00 August 9th, 2019|

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 307 , 309 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

9 08, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 305 , 306 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (in Thai)

2019-08-09T12:57:52+07:00 August 9th, 2019|

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 305 , 306 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด