Prospect

>Prospect
22 05, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (in Thai)

2019-05-22T13:07:27+07:00 May 22nd, 2019|

Download

11 03, 2019

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 27 (MAcc 27) ประจำปีการศึกษา 2562

2019-03-11T14:51:11+07:00 March 11th, 2019|

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 27 (MAcc 27) ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2562 เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://account.cbs.chula.ac.th หรือ Facebook: ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ  หากสนใจสมัครเข้าไปกรอกข้อมูล ในระบบรับสมัครเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้ที่ https://www.register.gradchula.com/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-5740-2

14 02, 2019

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ)  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2562 

2019-03-05T11:44:44+07:00 February 14th, 2019|

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ)  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครแขนงวิชาคณิตศาสตร์การประกันชีวิต   และแขนงวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย  ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2562   Download แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ ใบสมัครประกันภัยภาคนอกเวลาราชการ_2562_รุ่นที่10 รายละเอียดแนบท้าย_ประกันภัย2562 หนังสือรับรอง_ภาคนอกเวลาราชการ    

4 06, 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 9 (in Thai)

2018-06-04T15:02:18+07:00 June 4th, 2018|

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรุ่นที่ 9 2561 (Download) กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้า 2561 (Download)

1 06, 2018

ประกาศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2560 (in Thai)

2018-06-01T00:52:58+07:00 June 1st, 2018|

ประกาศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2560 สรุปคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรง (แบบปกติ) 2560 รอบก่อนสัมภาษณ์ เทียบ 3ปี สรุปคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรง (แบบปกติ) 2560 รอบก่อนสัมภาษณ์ คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับกลาง Admissions คณะพาณิชย์ฯ 2560 เทียบ 3ปี คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับกลาง Admissions คณะพาณิชย์ฯ 2560 คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด เทียบ GAT-PAT รับตรง กับ Admissions คณะพาณิชย์ฯ 2560

24 05, 2018

หนังสือรับรองสายการเรียน : การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (In Thai)

2018-05-30T14:24:45+07:00 May 24th, 2018|

หนังสือรับรองสายการเรียน การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) (เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต) (เลขเรียงลำดับ 0068 – 0071 รหัสคณะ/สาขา 00126002003, 00126002203, 00126012003 และ 00126012203)   ดาวน์โหลดหนังสือรับรองสายการเรียน หนังสือรับรองสายการเรียน (Word) หนังสือรับรองสายการเรียน (PDF)

15 03, 2018

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาระดับปริญญาโท–เอก ณ ต่างประเทศ สาขาวิชาสถิติ ประจำปีงบประมาณ 2561 (in Thai)

2018-03-19T00:43:11+07:00 March 15th, 2018|

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาระดับปริญญาโท–เอก ณ ต่างประเทศ สาขาวิชาสถิติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศรับสมัครทุน สาขาสถิติ ปี 2561 Click! ใบสมัครทุนพัฒนาสถิติ งบ 61 Click!

23 09, 2017

โครงการกิจกรรม “ค่ายวิจัยสำหรับผู้สนใจศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี” (in Thai)

2017-09-24T20:21:21+07:00 September 23rd, 2017|

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการกิจกรรม “ค่ายวิจัยสำหรับผู้สนใจศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี” ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 - 12.00 น. ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 ** ลงทะเบียนได้ที่ goo.gl/ycxRFS ภายในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ** ใบสมัคร ค่ายวิจัย ป.เอก

20 09, 2017

Chulalongkorn Business School Graduate Program Grand Open House 2017 (in Thai)

2017-11-08T23:25:14+07:00 September 20th, 2017|

Chulalongkorn Business School Graduate Program Grand Open House 2017 มารู้จักกับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ลงทะเบียนด่วน Link