Prospect

>Prospect
30 01, 2020

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563 (in Thai)

2020-01-30T02:58:04+07:00 January 30th, 2020|

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 – วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบ) กรอกใบสมัครใน www.grad.chula.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-5740-2 

9 01, 2020

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 28) ประจำปีการศึกษา 2563 (in Thai)

2020-01-09T16:02:49+07:00 January 9th, 2020|

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่น 28) เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2563 รอบที่ 2  วันที่ 1 เมษายน 2563 – วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 รอบที่ 3  วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่  http://account.cbs.chula.ac.th  และกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.chula.ac.th  และนำส่งเอกสารประกอบการสมัครส่งทางไปรษณีย์หรือนำมายื่นที่หลักสูตรฯ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-5740-2   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ เอกสาร  1 ลิงค์คู่มือการใช้งานการเข้าระบบการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย Download เอกสาร  2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่น 28 ประจำปีการศึกษา 2563 Download เอกสาร  3 แบบหนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) Download เอกสาร  4 [...]

22 05, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (in Thai)

2019-05-22T13:07:27+07:00 May 22nd, 2019|

Download

11 03, 2019

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 27 (MAcc 27) ประจำปีการศึกษา 2562

2019-03-11T14:51:11+07:00 March 11th, 2019|

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 27 (MAcc 27) ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2562 เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://account.cbs.chula.ac.th หรือ Facebook: ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ  หากสนใจสมัครเข้าไปกรอกข้อมูล ในระบบรับสมัครเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้ที่ https://www.register.gradchula.com/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-5740-2

14 02, 2019

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ)  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2562 

2019-03-05T11:44:44+07:00 February 14th, 2019|

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ)  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครแขนงวิชาคณิตศาสตร์การประกันชีวิต   และแขนงวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย  ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2562   Download แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ ใบสมัครประกันภัยภาคนอกเวลาราชการ_2562_รุ่นที่10 รายละเอียดแนบท้าย_ประกันภัย2562 หนังสือรับรอง_ภาคนอกเวลาราชการ    

4 06, 2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 9 (in Thai)

2018-06-04T15:02:18+07:00 June 4th, 2018|

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรุ่นที่ 9 2561 (Download) กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้า 2561 (Download)

1 06, 2018

ประกาศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2560 (in Thai)

2018-06-01T00:52:58+07:00 June 1st, 2018|

ประกาศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2560 สรุปคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรง (แบบปกติ) 2560 รอบก่อนสัมภาษณ์ เทียบ 3ปี สรุปคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรง (แบบปกติ) 2560 รอบก่อนสัมภาษณ์ คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับกลาง Admissions คณะพาณิชย์ฯ 2560 เทียบ 3ปี คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับกลาง Admissions คณะพาณิชย์ฯ 2560 คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด เทียบ GAT-PAT รับตรง กับ Admissions คณะพาณิชย์ฯ 2560

24 05, 2018

หนังสือรับรองสายการเรียน : การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (In Thai)

2018-05-30T14:24:45+07:00 May 24th, 2018|

หนังสือรับรองสายการเรียน การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) (เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต) (เลขเรียงลำดับ 0068 – 0071 รหัสคณะ/สาขา 00126002003, 00126002203, 00126012003 และ 00126012203)   ดาวน์โหลดหนังสือรับรองสายการเรียน หนังสือรับรองสายการเรียน (Word) หนังสือรับรองสายการเรียน (PDF)

15 03, 2018

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาระดับปริญญาโท–เอก ณ ต่างประเทศ สาขาวิชาสถิติ ประจำปีงบประมาณ 2561 (in Thai)

2018-03-19T00:43:11+07:00 March 15th, 2018|

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาระดับปริญญาโท–เอก ณ ต่างประเทศ สาขาวิชาสถิติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศรับสมัครทุน สาขาสถิติ ปี 2561 Click! ใบสมัครทุนพัฒนาสถิติ งบ 61 Click!