Training

>Training
15 07, 2019

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัด โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ”

2019-07-15T11:40:27+07:00 July 15th, 2019|

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัด โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ” **************************************************** วันจันทร์ที่ 11 - วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. - 16.45 น. ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ **************************************************** สามารถเลือกสมัครเข้าอบรมแต่ละวันได้ แนะนำ ทั้ง 3 วัน (11+12+13) สำหรับ ผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ด้านบัญชี และ สองวันหลัง (12+13) สำหรับ นักบัญชี **************************************************** สมัครอบรม.. https://forms.gle/yQ1heeiuwuMnfgUWA ใบสมัคร โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ” รับจำนวนจำกัด! ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย E-mail : acctraining@cbs.chula.ac.th Tel. 02-218-5798-9, 02-218-5740-2 Facebook [...]

25 01, 2019

เปิดรับสมัครโครงการอบรม ตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre –CIA) รุ่น 27

2019-01-28T10:39:33+07:00 January 25th, 2019|

เปิดรับสมัครโครงการอบรม ตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre –CIA) รุ่น 27 เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ หรือจนกว่าจะเต็ม (เฉพาะในเวลาทำการ) เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์  เวลา 9.00 – 16.00 น. ส่งใบสมัครและหลักฐานมาได้ที่ E-mail: cia@cbs.chula.ac.th โทร. 02-218-5702 ใบสมัคร รายละเอียดการชำระค่าอบรม รายละเอียด    

19 10, 2018

การอบรม “ปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับแอสเพน”

2018-10-19T09:35:22+07:00 October 19th, 2018|

ห้องปฏิบัติการทางการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จัดกิจกรรมอบรม "ปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับแอสเพน"                                    ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9:00-12:00 และ 13:00-16:00 การอบรมครั้งนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดสำหรับนิสิตทุกคณะฯและชั้นปี          รวมถึงบุคคลากรที่สนใจ ลงทะเบียนผ่าน URL https://goo.gl/xyZmn6 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-218-5688 (คุณธีรพลหรือคุณเบนซ์) E-mail : finlab@cbs.chula.ac.th

9 07, 2018

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการอบรม “การบัญชีเพื่อผู้บริหาร” รุ่นที่ 19 (in Thai)

2018-07-09T21:18:26+07:00 July 9th, 2018|

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการอบรม “การบัญชีเพื่อผู้บริหาร” รุ่นที่ 19 (ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTANTS หรือ ANA#19) เพื่อให้ผู้บริหาร นักลงทุน ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ที่มิใช่นักบัญชีได้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลการบัญชี สามารถนำข้อมูลบัญชีไปใช้ในการบริหารธุรกิจ วางแผน ตัดสินใจ และควบคุมการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย จัดโดยภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะเวลาการอบรม 8 กันยายน ถึง 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 อบรมวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.30 น. สัปดาห์เว้นสัปดาห์ รวม 57 ชั่วโมง สถานที่อบรม : โรงแรมในกรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรม คนละ 40,000 บาท สมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รับส่วนลดทันที [...]

8 07, 2018

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “Cyber Risk and Insurance Market” (in Thai)

2018-07-08T14:32:55+07:00 July 8th, 2018|

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายห้อข้อ " Cyber Risk and Insurance Market" หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “Cyber Risk and Insurance Market” โดย Professor Jean Kwon, Ph.D., CPCU The School of Risk Management, Insurance St. John’s University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ ห้อง 108 อาคารไชยยศสมบัติ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับฟังการบรรยาย สำรองที่นั่งได้ที่ ภาควิชาสถิติ โทร. 02-2185650 – 1, [...]

22 06, 2018

โครงการอบรม “TFRS for NPAEs ที่ใช้ในปี 2561: สาระสำคัญ ประเด็นปัญหา และทิศทางในอนาคต” (in Thai)

2018-06-22T00:00:43+07:00 June 22nd, 2018|

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัดโครงการอบรม “TFRS for NPAEs ที่ใช้ในปี 2561: สาระสำคัญ ประเด็นปัญหา และทิศทางในอนาคต” วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 17.00 น. (ระยะเวลาบรรยาย 7 ชั่วโมง - อยู่ระหว่างการยื่นขออนุมัติชั่วโมงอบรมจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ) วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ สถานที่: โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ รับจำนวนจำกัด ค่าอบรมคนละ 2,600 บาท รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท สมัครและชำระเงินวันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 10 ส.ค. 2561 ได้รับส่วนลด 100 บาท รับส่วนลดเพิ่มอีก 100 บาท สำหรับ บัณฑิตจุฬาฯ บุคลากรจุฬาฯ หน่วยงานราชการ [...]

17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร “Machine Learning Algorithm with R” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ : 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (in Thai)

2018-05-17T23:37:41+07:00 May 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร “Machine Learning Algorithm with R” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ : 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม Download

17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร “ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม EXCEL” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ : 1 – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (in Thai)

2018-05-17T23:32:44+07:00 May 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร “ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม EXCEL” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ : 1 – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม Download

17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ด้วยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 21 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (in Thai)

2018-05-17T23:29:17+07:00 May 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ด้วยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 21 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม Download

17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 21 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (in Thai)

2018-05-17T23:21:36+07:00 May 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 21 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) รายละเอียดเพิ่มเติม Download