Training

>Training
17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร“การวิเคราะห์การถดถอยโดยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 28 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (in Thai)

2018-05-17T23:22:26+07:00 May 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร“การวิเคราะห์การถดถอยโดยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ : 28 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม Download

17 05, 2018

โครงการอบรมหลักสูตร “สถิติสำหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ : รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็น” สำหรับบุคคลภายนอก (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) วันที่ : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (in Thai)

2018-05-17T23:22:58+07:00 May 17th, 2018|

โครงการอบรมหลักสูตร “สถิติสำหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ : รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็น” สำหรับบุคคลภายนอก (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) วันที่ : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม Download