¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´ÍÒ¤Òà 1,2 ÍÒ¤Òà 3, ÍÒ¤Òà 4 ÀÒ¤ÇÔªÒ, Ëéͧ¹éÓÃÇÁ (âçÍÒËÒÃ) ÍÒ¤Òà 4 ÍÒ¤Òà 5, ÍÒ¤ÒÃÈÑÅÇÔ¸Ò¹¹Ôà·È áÅÐÍÒ¤ÒÃÇÔÈÇÏ 100 »Õ ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-09-14