»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§§Ò¹µÃǨ»ÃÐàÁÔ¹ÀÒ¹͡ ÊӹѡµÃǨÊͺ ¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ¨Ó¹Ç¹ ñ §Ò¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-03-20