»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§§Ò¹ÅéÒ§áÅеѡºèÍ´Ñ¡ä¢ÁѹÃкººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂ(ÃÇÁÇÔà¤ÃÒÐËì¤Ø³ÀÒ¾¹éÓàÊÕÂ) ÍÒ¤ÒÃÊÂÒÁ¡ÔµµÔì ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-09-04