»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§§Ò¹ºÃÔËÒèѴ¡ÒÃÃкºÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¡ÅØèÁ¸ØáԨÊÂÒÁ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-08-27