»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¾×é¹·ÕèºÃÔàdzÊÂÒÁÊá¤ÇÃìáÅзӤÇÒÁÊÐÍÒ´´ÙáźÓÃاÃÑ¡ÉÒÊǹ Park_Siam ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-07-22