»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§§Ò¹ºÓÃاÃÑ¡ÉÒÃкº»ÃѺÍÒ¡ÒÈ VRV (Variable Refrigerant Volume) ÊèǹºÃÔËÒÃÊÂÒÁ¡ÔµµÔì »Õ 2563 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-09-04