»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§§Ò¹ºÓÃاÃÑ¡ÉÒÃкººÓºÑ´¹éÓàÊÕ Waste Water Treatment Plant (WWTP) ÊèǹºÃÔËÒáԨ¡ÒÃÍÒ¤ÒþÔàÈÉ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-08-09