»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§¾ÔÁ¾ì˹ѧÊ×ÍẺàÃÕ¹¢Í§ ÊÊÇ·.¾ÃéÍÁà¢éÒàÅèÁ ¨Ó¹Ç¹ 20 ÃÒ¡Òà ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2018-12-27