»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§àËÁÒ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ ÍÒ¤Òà 1 áÅÐÍÒ¤ÒÃÁ§¡Ø¯ÊÁÁµÔǧÈì »Õ 2563 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-08-13