»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§àËÁÒ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´áÅШѴàµÃÕÂÁÍÒËÒÃÊÓËÃѺ¡ÒûÃЪØÁ »Õ 2564 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-08-17