»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§àËÁÒ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ÍÒ¤ÒÃʶҺѹÇÔ¨ÑÂâÅËÐáÅÐÇÑÊ´Ø ªÑé¹ 1 ªÑé¹ 9-14 áÅдҴ¿éÒ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-09-19