»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒäǺ¤ØÁÃкºÇÔÈÇ¡ÃÃÁ»ÃСͺÍÒ¤ÒÃÊѵÇÇÔ·ÂÇԨѡÉì ªÑé¹1-10 áÅÐÍÒ¤Òéءà©Ô¹ÊѵÇì»èÇÂ˹ѡáÅФÅÔ¹Ô¡¹Í¡àÇÅÒ ªÑé¹ 1-3 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2018-09-26