»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´¤³ÐàÀÊѪÈÒʵÃì ÃÐÂÐàÇÅÒ 12 à´×͹ (1 µØÅÒ¤Á 2563- 30 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2564) ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-09-14