»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´ÍÒ¤Òà 1,2 ÍÒ¤Òà 3, ÍÒ¤Òà 4 ÀÒ¤ÇÔªÒ, Ëéͧ¹éÓÃÇÁ (âçÍÒËÒÃ), ÍÒ¤Òà 4 ÍÒ¤Òà 5 µÖ¡ÈÑÅÇÔ¸Ò¹¹Ôà·È áÅе֡ÇÔÈÇÏ 100 »Õ ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-10-11