»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒúÃÔËÒÃÃкº¡ÒÂÀÒ¾ÍÒ¤ÒÃÁËҨѡÃÕÊÔÃÔ¹¸Ã ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-07-30