»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§»ÃѺ»ÃاàÇçºä«µìʶҺѹºÑ³±ÔµºÃÔËÒøØáԨ ÈÈÔ¹·Ãì áË觨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-03-25