»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§ºÃÔ¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃÍÒ¤ÒÃẺ¤ÃºÇ§¨Ã ÍÒ¤ÒúÃÁ¹Ò¶ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì (¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹) ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-03-12