»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§ºÓÃاÃÑ¡ÉÒÃкº Intrusion Prevention System (IPS) McAfee áÅÐ Load Balance Citrix NetScaler ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-09-23