»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¡ÒáÕÌÒ ¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-08-06