»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§·Óâ»Ãá¡ÃÁ»ÃÐÂØ¡µìº¹àÇçº (Web Application) ¨Ó¹Ç¹ ñ Ãкº ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-08-31