»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§·Ó¡Ñ¹«ÖÁ´Ò´¿éÒÍÒ¤ÒÃÃÐàºÕ§¨ÒÁ¨ØÃÕ (CU Terrace) ÊèǹºÃÔËÒáԨ¡ÒÃÍÒ¤ÒþÔàÈÉ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-03-09