»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¾Ñ²¹ÒÃкº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì DataWarehouseBigData ¨Ó¹Ç¹ ñ Ãкº ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-07-13