»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¾ÔÁ¾ì˹ѧÊ×ÍẺàÃÕ¹¢Í§ ÊÊÇ·. ¾ÃéÍÁà¢éÒàÅèÁ ¨Ó¹Ç¹ òò ÃÒ¡Òà ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-02-15