»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒþѲ¹ÒÃкº§Ò¹ÊӹѡºÃÔËÒáԨ¡ÒùÔÊÔµ à¾×èͨѴ¡Òêش¢éÍÁÙÅÍ͹äŹì (SA System and Data Transformation) ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-05-10