»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒêÂÒ¤ÇÒÁÊÒÁÒö§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒâͧÃкº PETRA áÅТÂÒ¤ÇÒÁÊÒÁÒö§Ò¹µÑǪÕéÇÑ´¢Í§Ãкº NAVIGATOR ¨Ó¹Ç¹ 1 §Ò¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-08-25