»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒÃʹѺʹع¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ 2564 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-09-23