»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§á¡éä¢áÅЫèÍÁ§Ò¹ÀÒÂã¹Ëéͧ¾Ñ¡ÍÒÈÑ àÅ¢·Õè 2406 ÍÒ¤ÒèѵØÃÑʨÒÁ¨ØÃÕ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-01-24