»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§á¡é䢫èÍÁá«Á§Ò¹ÀÒÂã¹Ëéͧ¾Ñ¡ÍÒÈÑÂàÅ¢·Õè 2301 ÍÒ¤ÒèѵØÃÑʨÒÁ¨ØÃÕ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2018-10-17