»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§àËÁÒ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ÍÒ¤Òà ÈÙ¹Âì¡ÕÌÒáË觨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-09-11