»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§àËÁÒ»ÃСͺÍÒËÒáÅÒ§Çѹª¹Ô´»ÃاÊÓàÃç¨ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2019-12-03