»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§àËÁÒÃ×éͶ͹ÀÒÂã¹¾×é¹·ÕèÃéÒ¹ Line Villages ºÃÔàdzªÑé¹ LG ªÑé¹ ñ áÅÐ ò ÍÒ¤ÒÃÊÂÒÁÊá¤ÇÃìÇѹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
Source: process3.gprocurement.go.thPublished on 2020-06-23